MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
Ochrona danych osobowych
 
 


STATUS PRAWNY I FORMA PRAWNA


• jest szkołą publiczną w rozumieniu
art. 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.)
zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie
ramowych planów nauczania

• Organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych
z siedzibą w Wałbrzychu, przy Pl. Magistrackim 1


• Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
Delegatura w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22-24


PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2018