MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
Ochrona danych osobowych
 
 


PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA


• Podstawą prawną funkcjonowania szkoły jest Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.)

• Szkoła została założona na mocy Aktu założycielskiego szkoły publicznej z dniem 7 września 1991 roku
przez Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu.
W związku z nadaniem szkole imienia w akcie założycielskim
została wprowadzona zmiana w części dotyczącej nazwy
- Uchwała Nr LII/384/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

• Forma organizacyjna publicznej szkoły podstawowej
przejmowanej razem z innymi wałbrzyskimi szkołami z dniem
1 stycznia 1996 roku przez Gminę Wałbrzych jako jednostka
budżetowa gminy została określona na podstawie
Uchwały Nr XIX/129/95 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 1995 r.

PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2018